จดหมายเปิดผนึก กสม. เสนอนายกฯ

จดหมายเปิดผนึก

กสม. เสนอนายกฯ ให้เร่งรัดออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

แก้ปัญหาผู้บริโภคที่ซับซ้อนและรุนแรง

ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เป็นปัญหาที่พบเห็นได้ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางและ  มีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการตลาดและการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สร้างผลกระทบสูง ในขณะที่ผู้บริโภค  ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จนกล่าวได้ว่าในทุกวันผู้บริโภคทุกคนถูกละเมิดสิทธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การคุ้มครองประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ทั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้กำหนดสิทธิหลายประการให้แก่ประชาชน รวมถึงสิทธิของผู้บริโภค ดังปรากฏตาม มาตรา ๖๑ ความว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา ความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “สิทธิผู้บริโภควันนี้… กับวันที่มีองค์การอิสระมาคุ้มครอง” เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีองค์การอิสระตามมาตรา ๖๑ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อดำเนินการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่าปัจจุบันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ….  ยังอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา ทั้งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมาพิจารณาและได้ข้อสรุปต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว แต่กระบวนการได้หยุดชะงักลง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ในหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ ทั้งยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  จึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาล ได้ติดตามเร่งรัดให้มีการออกพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. ต่อรัฐสภาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะปิดสมัยประชุมในวันที่ ๑๙ เมษายน ที่จะถึงนี้ เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในการคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้บริโภคโดยเร็ว  ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้องประการใดที่ไม่อาจดำเนินการได้ โปรดแจ้งให้สาธารณะได้รับทราบต่อไปด้วย

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๕ มีนาคม ๒๕๕