ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ประจำปี 2559 : สื่อมวลชนศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม

backdrop

การประชุมวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ประจำปี 2559 : สื่อมวลชนศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น. ห้องประชุม 1101 อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

สรุปบทเรียน “10+1ปี งานการศึกษาวิเคราะห์สื่อ”

โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม

แนวคิดสำคัญ “สื่อมวลชนศึกษาในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม”

โดย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

ผลการศึกษาวิจัย “การกำหนดวาระข่าวสารแบบข้ามสื่อ(Inter-media Agenda Setting) กับการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้สื่อ (User-generated Content) เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม”

โดย อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

รวมวิทยากร

สนทนาวิชาการ “วิพากษ์ผลงานการศึกษา วิจัย ของมีเดียมอนิเตอร์”

นำสนทนา : อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

ผู้ร่วมสนทนา : ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายปรเมศวร์ มินศิริ กรรมการกำกับทิศโครงการมีเดียมอนิเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออินเตอร์เน็ต
เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น

“แนวโน้มงานการศึกษาวิเคราะห์สื่อ และ บทบาทสื่อมวลชนศึกษา ในยุคการเปลี่ยนผ่านของสื่อ เทคโนโลยี และสังคม”

ดำเนินการโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม

สรุปสาระสำคัญ และ กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์

ภาพบรรยากาศ