รู้จักโครงการ

MEDIA MONITOR  2005 – 2010

งานมีเดียมอนิเตอร์ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2548 – 2553)

ชื่อ มีเดียมอนิเตอร์ เป็นที่รู้จักในสังคม โดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชน ทั้งวิชาชีพ และ วิชาการ ด้วยผลงานการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.2548-2551) เป็นการทำหน้าที่ Media Monitor ในชื่อ”โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม”  เน้นการทำให้โครงการและกลไกมีเดียมอนิเตอร์เป็นที่รู้จัก ด้วยการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สื่อหลากหลายเนื้อหา และ รูปแบบ อย่างคำนึงถึงสถานการณ์ของสังคมด้วย

สองปีต่อมา (ช่วงปี 2552-2553) ปรับชื่อเป็น “โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม” ที่แม้งานหลักยังคงเป็นการศึกษาเฝ้าระวังสื่อ หรือ การทำหน้าที่ Media Monitor โดยมีการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความสนใจใน เรื่องสื่อของสังคม รวมทั้งสถานการณ์สำคัญของประเทศ แต่ด้วยผลงานการศึกษาวิเคราะห์สื่อของโครงการ เป็นที่รู้จักและยอมรับ  การทำงานในช่วง 2 ปีนี้ จึงเปิดพื้นที่งานด้านเผยแพร่วิธีวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว มีการจัดตั้งและจดทะเบียนมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือกระตุ้นผู้รับสื่อและสังคมให้ตื่นตัว สนใจในการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่สื่อมวลชนนำเสนอ พัฒนาศักยภาพแห่งความรู้ความเข้าใจสื่อ (Media Literacy) ด้วยผลการศึกษาและการจัดกิจกรรมกับภาคียุทธศาสตร์กลุ่มต่างๆ

สโลแกนหลักของโครงการ ในช่วง 5 ปีแรก คือ “เฝ้าระวังสื่อ เพราะสื่อเฝ้าระวังสังคม”

ปีที่ 6 กับการออกแบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปสื่อและสังคม

โครงการ เสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะนับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปลายปี 2553 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อหลายฉบับ ไล่เรียงตามช่วงเวลาได้ดังนี้

 • 10 มิถุนายน 2550 – พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • 24 พฤศจิกายน 2550 – พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์
 • 5 มกราคม 2551 – พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2551 – พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • 27 กุมภาพันธ์ 2551-  พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • 17 ธันวาคม 2553 – พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ใน ส่วนของสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ ที่กระบวนการผลักดันเพื่อการปฏิรูป ดำเนินการมานานกว่าทศวรรษนั้น อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสิ้นปี 2553 ได้มีข้อบัญญัติของกฎหมายครบถ้วน ปี 2554 จึงเป็นปีแห่งความคาดหวังว่าจะมีการดำเนินการเพื่อผลในการปฏิรูปสื่อกระจาย เสียงและแพร่ภาพให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ของงานมีเดียมอนิเตอร์ จึงเป็นปีของโครงการ “เสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ” ที่ออกแบบการทำงานเพื่อติดตามปฏิบัติการของสื่อ ที่ควรเป็นไปตามกติกาหรือสาระในกฎหมาย  การทำงานของโครงการ จึงแบ่งงานมอนิเตอร์ออกเป็น 3 ส่วน

 • ส่วนที่ 1  ยังคงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ แต่เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเชื่อมโยงกับการทำบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และผลของสื่อต่อสังคม
 • ส่วนที่ 2   เปิดมิติใหม่ ของการมอนิเตอร์ โครงสร้างและระบบของสื่อมวลชน ทั้งโครงสร้างความเป็นเจ้าของ โครงสร้างองค์กร ระบบของสื่อทั้งในมิติทางเทคนิคสื่อ และการบริหารจัดการ อย่างเชื่อมโยงกับกติกา หรือ ข้อบัญญัติในกฎหมาย
 • ส่วนที่ 3   เป็น การก้าวเลยจากการมอนิเตอร์เนื้อหาสื่อ ไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์คู่สำคัญของกระบวนการสื่อ คือผู้ผลิตสื่อ และ ผู้รับสื่อ เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของงานโครงการมีเดียมอนิเตอร์ ซึ่งพยายามออกแบบงานให้ประเด็น และผลการศึกษา สร้างความตื่นตัวสนใจให้กลุ่มนำทางการเปลี่ยนแปลงสังคม เห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนากลไกในกระบวนการสื่อ เพื่อสร้างสมดุลแห่งศักยภาพที่เหมาะสมระหว่าง ผู้ผลิตสื่อ และ ผู้รับสื่อ อย่างมุ่งหวังให้เป็นภาคีร่วมในการสร้างสังคมที่พึงปรารถนาด้วยคุณภาพใน กระบวนการสื่อทั้งผู้ผลิต เนื้อความสื่อ ช่องทางการนำเสนอสื่อ และผู้รับสื่อ

ดังสโลแกนโครงการ “ ศึกษาเฝ้าระวังสื่อเพื่อการปฏิรูปสื่อ(ทั้งกระบวนการ) ให้สานสร้างการปฏิรูปสังคม”

 

โครงสร้างและกระบวนการทำงาน

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง

คณะกรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
● เห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการโครงการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

คณะกรรมการนโยบายโครงการ
● ให้คำแนะนำด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการดำเนินการโครงการ

คณะกรรมการวิชาการโครงการ
● กำกับ ดูแล แนะนำ รับรอง กระบวนงานทางวิชาการ และ คุณภาพงานโครงการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ
● ให้คำปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะทำงานภาคีเครือข่าย
● ให้คำแนะนำ  สนับสนุน ทิศทางและขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อเสริมพลัง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผลผลิตงาน บรรลุเป้าหมายงานโครงการ

โครงสร้างงานโครงการ

ผู้อำนวยการโครงการ จำนวน 1 คน

รับ ผิดชอบบริหารงานโครงการ  ตามวัตถุประสงค์และแผนงานโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจาก สสส.  ภายใต้การชี้แนะและแนะนำของคณะกรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา  คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวิชาการและที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ รับผิดชอบการสื่อสารเพื่อสาธารณะและกับสื่อมวลชน การประสานงานหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์ ภาคีเครือข่ายร่วมกระบวนงาน พัฒนาแผนงานหารายได้ ทดลองดำเนินการหารายได้เข้ากองทุนหรือ หน่วยย่อยในมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สรุปบทเรียนการดำเนินการทั้งระบบ เพื่อพัฒนาต่อไป

งานจัดการ  จำนวน 1 คน
รับผิดชอบงานจัดการสำนักงานโครงการ การสนับสนุนผู้ทำงานทางด้านสภาพแวดล้อม การจัดการการเงิน งานงบประมาณ งานสารบรรณ งานข้อมูล การจัดประชุม การติดต่อประสานงาน  การจัดทำรายงานการเงิน รายงานการดำเนินการ การติดต่อสื่อสารกับแหล่งทุน หรือ สสส.

นักวิชาการโครงการ จำนวน 1 คน
ดำเนินการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ และนโยบายสื่อมวลชนในระดับประเทศ และระดับองค์กร ในประเด็นและวิธีวิทยาที่คณะกรรมการวิชาการแนะนำ อย่างอ้างอิงแนวคิดและหลักการทางวิชาการ และสาระในกฎหมายเกี่ยวกับสื่อและสื่อมวลชน โดยรับผิดชอบดำเนินกระบวนการเพื่อผลผลิตเป็นรายงานผลการศึกษา ฉบับสรุป และ ฉบับสมบูรณ์ จำนวนรวม 6 ประเด็นหรือ 6 เล่มรายงาน สนับสนุนการดำเนินการจัดหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการและภาคีเครือ ข่าย

งานวิชาการ  จำนวน 3 คน
รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาวิธีวิทยาการศึกษาวิเคราะห์สื่อมวลชน ตามที่คณะกรรมการวิชาการชี้แนะ  พัฒนาความรู้และวิชาการการศึกษาวิเคราะห์สื่อมวลชน ความรู้ ความเข้าใจ และ การเท่าทันสังคมของสื่อ และการเท่าทันสื่อของสังคม  รับผิดชอบจัดกิจกรรมทางวิชาการ ประสานการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สื่อโดยภาคีวิชาการ และ ภาคีวิชาชีพ หรือผู้ร่วมงานภายนอก จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสรุป ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้ง power point presentation  และ press release ของทุกรอบงาน จำนวนรวมอย่างน้อย 6 รอบการศึกษา ยกเว้นงานรอบที่รับผิดชอบโดยนักวิชาการโครงการ สนับสนุนการดำเนินการจัดหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการและภาคีเครือ ข่าย

งานศึกษาวิเคราะห์สื่อ จำนวน 6  คน
ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สื่อในประเด็นและวิธีวิทยาที่กรรมการวิชาการเห็นชอบ และชี้แนะ บันทึกผลการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อสรุปเบื้องต้น  มีส่วนร่วมกับงานวิชาการในการออกแบบวิธีวิทยา การกำกับดูแลคุณภาพและความเที่ยงของการศึกษาวิเคราะห์ การจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ สนับสนุนการดำเนินการจัดหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการและภาคีเครือ ข่าย สนับสนุนการดำเนินการจัดหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการและงานภาคีเครือ ข่าย

งานสื่อและภาคีเครือข่าย จำนวน 1 คน
ดูแลคุณภาพ และความทันต่อเหตุการณ์ของเว็บไซต์โครงการ จัดระบบเก็บแผ่นซีดีข้อมูลรายการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านการศึกษาวิเคราะห์สื่อของ โครงการ  รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทคู่มือ หรือองค์ความรู้เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ของโครงการ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมของโครงการ

รายชื่อบุคลากรโครงการ Media Monitor ปีที่ 6
(15 กุมภาพันธ์ 2545 – 15 กุมภาพันธ์ 2555)

ที่ปรึกษา ดร.วิลาสินี          อดุลยานนท์

คณะกรรมการนโยบาย

 • ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 • นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
 • นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา
 • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ  

 • พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
 • ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

คณะกรรมการวิชาการ

 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
 • นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
 • อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์
 • นส.เข็มพร วิรุฬราพันธ์
 • ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

บุคลากรโครงการ

 • ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการ
 • นายธาม เชื้อสถาปนศิริ  นักวิชาการ
 • น.ส.นพรัตน์ จิตรครบุรี  เจ้าหน้าที่งานสื่อและภาคีเครือข่าย
 • น.ส.นพวรรณ ต่อแสงศรี  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
 • น.ส.พิริยา เพชร์แก้ว  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
 • นายมารุต วงษ์ศิริ  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
 • น.ส.ธนวรรณ ดีสูงเนิน  เจ้าหน้าที่งานจัดการ
 • นายสันสกฤต มุนีโมไนย  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
 • นายศิระ จันทร์เจือมาศ  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
 • น.ส.วีรยา แก้วตา  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
 • น.ส.วีรวัลย์ สุขใจ  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
 • น.ส.นันทพร ชุมพงษ์ศักดิ์  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
 • นายนิตย์นิรันด์ แสงงาม  เจ้าหน้าที่งานศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา

รายชื่อบุคลากรโครงการ Media Monitor ปีที่ 4 -5

(15 สิงหาคม 2551 – 31 มกราคม 2554)

ที่ปรึกษา  ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์

คณะกรรมการนโยบาย

 • ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 • นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
 • นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ

 • ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
 • ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

คณะกรรมการวิชาการ

 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
 • นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
 • นายปกป้อง จันวิทย์
 • นายจิระ ห้องสำเริง

บุคลากรโครงการ

 • พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้จัดการ
 • นายธาม เชื้อสถาปนศิริ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.อังคณา พรมรักษา ที่ปรึกษากลุ่มงานขยายผล
 • น.ส.อมรรัตน์ เฉยงาม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขยายผล
 • น.ส.พิมพา คิดดี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขยายผล
 • นายโกวิท โพธิสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขยายผล
 • น.ส.วุฒิดา คงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.ตวงทอง แก้ววัชระรังษี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • นายสันสกฤต มุนีโมไนย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ(ปี 5)

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ(ปี 4)

 • นายศิระ จันทร์เจือมาศ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.วีรยา แก้วตา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.วีรวัลย์ สุขใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.นันทพร ชุมพงษ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.สาวิตรี ปะนะทัง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
 • น.ส.นพรัตน์ จิตรครบุรี เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ(ปี 4)

 • น.ส.สุรีรัตร ฉัตรอังกูล เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.วิสาลักษณ์ สิทธิขุนท เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • นายมารุต  วงษ์ศิริ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • นายปุณยภพ สิทธิพรอนันต์ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.เหมือนมาด หนุมาศ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.เบ็ญจวรรณ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.นพวรรณ ต่อแสงศรี เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.พิริยา เพชร์แก้ว เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • นายจรินทร์ กิตติเจริญวง เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.กมลทิพย์ เพ็งจันทร์ เลขานุการ

รายชื่อบุคลากรโครงการ Media Monitor ปีที่ 1 -3

(สิงหาคม 2548 –  สิงหาคม 2551)

ที่ปรึกษา  ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์

คณะกรรมการนโยบาย 

 • ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 • ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
 • นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 • นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
 • นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ

 • นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
 • ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

คณะกรรมการวิชาการ

 • ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
 • ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
 • นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

บุคลากรโครงการ

 • ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการ
 • นายธาม เชื้อสถาปนศิริ  นักวิจัยโครงการ
 • น.ส.โสภา สถาพรชัยวัฒน์  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
 • นายชวิศ เพชรรัตน์  ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
 • นายบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.สุวิชา ชัยวรรณธรรม  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.ณัชชา วังสะวิบูลย์  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.นพรัตน์ จิตรครบุรี  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.วิสาลักษณ์ สิทธิขุนทด  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.สุรีรัตน์ ฉัตรอังกูล  เจ้าหน้าที่ศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ
 • น.ส.กมลทิพย์ เพ็งจันทร์  เลขานุการ
 • น.ส.เพลงทิพย์ แก้วละเอียด  เลขานุการ
 • น.ส.ปิยาภัทร์ ปิติเสรี  เลขานุการ
 • น.ส.ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์  เลขานุการ

ผลงานการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อของโครงการ (48 รอบ)

ปี 2548 – 2551

 • รอบที่ 1  รายการละครในช่วงเวลาเด็กและครอบครัวทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี
 • รอบที่ 2  ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย (3, 5, 7, 9, 11 และ itv เดือนกันยายน 2548
 • รอบที่ 3  รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี (3, 5, 7, 9, 11 และ itv วันที่ 5 -11 มกราคม 2549)
 • รอบที่ 4  รายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ ฟรีทีวี: กรณีการชุมนุมของประชาชน 11กุมภาฯ
 • รอบที่ 5  การรายงานข่าว เหตุการณ์การเมืองของสื่อโทรทัศน์ในวันที่ 4,11 และ 26 กุมภาฯ 49
 • รอบที่ 6  จับตาดูSMSการเมือง :ในรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าววันที่ 21-27 มีนาคม 2549
 • รอบที่ 7  จับตาข่าวการเลือกตั้ง2 เมษายน 2549 ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี
 • รอบที่ 8  จับตาข่าวการเลือกตั้งส.ว.19 เมษายน/ (ซ่อม) ส.ส.23 เมษายน 2549
 • รอบที่ 9  ฟุตบอลโลก 2006 :การพนัน, แอลกอฮอล์และการชิงโชคกับบทบาทของสื่อไทย” (วันที่ 9-15 มิถุนายน 2549)
 • รอบที่ 10  “รายการ นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
 • รอบที่ 11  โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อฟรีทีวี
 • รอบที่ 12  โทรทัศน์ไทยมองผู้ชมเป็น “ผู้บริโภค” (consumer) หรือ“พลเมือง” (citizen)
 • รอบที่ 13  เรื่อง”รายการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในฟรีทีวีประเทศไทย”
 • รอบที่ 14  เรื่อง “เรตติ้งรายการโทรทัศน์ : ประสิทธิภาพและข้อจำกัด”
 • รอบที่ 15  ”ความเป็นละครในข่าวการเมืองเรื่องเลือกตั้ง” โดยจัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ และโทรทัศน์ไทย
 • รอบที่ 16  เรื่อง”การนำเสนอเนื้อหาการเลือกตั้งในสื่อฟรีทีวีไทย” โดยจัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์และโทรทัศน์ไทย
 • รอบที่ 17  “จับตาสื่อทีวีทำหน้าที่การเลืองตั้ง 50” โดยการส่งรายงานผลการศึกษาทางโทรสารไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน 3 ครั้ง ตลอดวันที่มีการเลือกตั้ง
 • รอบที่ 18  เรื่อง”การโฆษณาตรงและแฝงในละครซิทคอม”
 • รอบที่ 19  เรื่อง “อคติและภาพตัวแทนในละครซิทคอม”
 • รอบที่ 20  เรื่อง “สื่อหนังสือพิมพ์กับการนำเสนอเนื้อหา การจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้งทั่วไป 23 ธันวาคม 2550”
 • รอบที่ 21  เรื่อง “โฆษณาในรายการเด็ก”
 • รอบที่ 22  เรื่อง “การรายงานข่าวเหตุการณ์ การชุมนุมทางการเมืองในฟรีทีวี  31 พ.ค. -1 มิ.ย.51”
 • รอบที่ 23/1  เรื่อง “ฟุตบอลยูโร 2008 : การพนันและการชิงโชคทางเว็บไซต์และออดิโอเท็กซ์”
 • รอบที่ 23/2  เรื่อง “ฟุตบอลยูโร 2008 : การพนันและการชิงโชคทางสื่อหนังสือพิมพ์ และวิทยุ”
 • รอบที่ 24  เรื่อง “รายการคุยข่าว/เล่าข่าวทางสื่อโทรทัศน์”
 • รอบที่ 25  วาทกรรมความงามในโฆษณาทางโทรทัศน์
 • รอบที่ 26  การรายงานข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
 • รอบที่ 27  รายการอาหารในฟรีทีวี
 • รอบที่ 28  รายการแนะนำสินค้า
 • รอบที่ 29  รายการการ์ตูนในฟรีทีวี
 • รอบที่ 30  รายการเกษตรในฟรีทีวี
 • รอบที่ 31  รายการข่าวเศรษฐกิจ
 • รอบที่ 32  รายการเพลงในฟรีทีวี
 • รอบที่ 33  รายการสุขภาพในฟรีทีวี

ปี 2552 – 2553

 • รอบที่ 34  สำรวจผังฟรีทีวี 52
 • รอบที่ 35-36  ฟรีทีวีกับการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2552
 • รอบที่ 37  ภาษาและความรุนแรงในข่าวชุมนุมทางการเมืองในสื่อหนังสือพิมพ์
 • รอบที่ 38  ความรุนแรงในละครไทย ปี 2551
 • รอบที่ 39  รายการโทรทัศน์เพื่อการอยู่รอดในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
 • รอบที่ 40  รายการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฟรีทีวี
 • รอบที่ 41  สื่อกับการรายงานข่าวโรคอุบัติใหม่ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”
 • รอบที่ 42  รายการท่องเที่ยวในฟรีทีวี
 • รอบที่ 43  โฆษณาแฝงและตรงในฟรีทีวี
 • รอบที่ 44  รายการข่าวเหตุการณ์ชุมนุม นปช.
 • รอบที่ 45  ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมออนไลน์
 • รอบที่ 46  รายการข่าวบันเทิงในฟรีทีวี
 • รอบที่ 47  รายการสำรวจผังในฟรีทีวี
 • รอบที่ 48  บทบาทสื่อมวลชนในการปฏิรูปประเทศไทย