Category Archives: กิจกรรม

สรุปสาระการสัมมนาในประเด็น “สื่อกับการให้ความหมายเเละคุณค่า”

สื่อกับการให้คุณค่าและความหมาย โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง ดาวน์โหลดเอกสาร : สื่อกับการให้คุณค่าและความหมาย ประเด็น “สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า” ไฟล์เผยแพร่กลุ่มผลการศึกษาประเด็นสื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า เเผ่นพับ กลุ่มผลการศึกษาในประเด็นสื่อกับการให้ความหมายเเละคุณค่า http://bit.ly/1IiugbV

สื่อโทรทัศน์กับการรายงานข่าวสถานการณ์การเมือง

  สถานการณ์การเมืองกำลังเป็นที่สนใจในวาระ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ  ที่บ้างก็ไม่มั่นใจว่า จะเป็นกลไกลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองได้หรือ จะเป็นเครื่องประกันได้หรือว่าจะไม่มีการชุมนุมทางการเมืองและความรุนแรงอย่างที่เป็นมาในช่วงเวลาร่วม 10 ปีที่ผ่านมา ช่วงปี 2548-2557 สังคมไทยมีการชุมนุมและความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างเข้มข้น   จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายการทำงานของสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง   การรายงานข่าวของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง ที่ผ่านมา เป็นงานที่ยากลำบาก ทั้งเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่นว่าโทรทัศน์ช่องนั้นเข้าข้างผู้ชุมนุม ช่องโน้นเชียร์สีนั้น ช่องนั้นเชียร์สีนี้   ไทยพีบีเอส สื่อโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ เกิดขึ้น ในปี 2551 พร้อมๆ กับสภาวการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง  โดยมีภารกิจสำคัญ คือ “ดำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง...

สรุปสาระการสัมมนาในประเด็น “สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง”

สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง” โดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ ดาวน์โหลดเอกสาร : สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง ประเด็น “สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง” ไฟล์เผยแพร่สรุปผลการศึกษาประเด็นการชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง เเผ่นพับ กลุ่มผลการศึกษาในประเด็นสื่อในสถานการณ์การชุมนุมเเละความขัดเเย้งทางการเมือง http://bit.ly/1EaZFSs  

สรุปสาระการสัมมนาในประเด็น “บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ”

บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ โดย ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร : บทบาทหน้าที่ จริยธรรมเเละความรับผิดชอบของสื่อ ประเด็น “บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ” ไฟล์เผยแพร่ กลุ่ม บทบาทหน้าที่ จริยธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ  

ส่องสื่อสาธารณะในเมืองไทย

ข่าวเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีและธรรมเนียมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาษีบาป) ที่เป็นกระแสในช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่ภายในเวลาราว 2 สัปดาห์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยอมถอยให้ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้รับการจัดเก็บภาษีบาปต่อไป ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต้องเข้าสู่ระบบของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในทุกกรณี แต่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อองค์กรที่มีอยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยต้องมีการแก้กฎหมายขององค์กรที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีระบบควบคุม ตรวจสอบที่รัดกุมมากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภา เรื่อง “ภาษีบาป”นั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสโดยตรง หลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันพอสมควร  มีเดียมอนิเตอร์จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มองย้อนกลับไปดูว่าสื่อสาธารณะนั้นควรทำหน้าที่อะไรและที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง   แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสื่อสาธารณะ นั้นมีจุดสำคัญอยู่ที่การมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ โดยเป็นเสมือน “พื้นที่สาธารณะ” ของประชาชน  ต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ที่มีเป้าหมายทางการค้าและมีรายได้หลักมาจากค่าโฆษณา ผู้ชมรายการถูกมองว่าเป็น “ผู้บริโภค” ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า  สื่อเชิงพาณิชย์จึงเปรียบเสมือนเป็นตลาดที่เป็นพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน   ตัวอย่างที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอเมื่อพูดถึงสื่อสาธารณะคือการทำงานของบรรษัทกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ หรือ บีบีซี. ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานโทรทัศน์เพื่อสาธารณะที่มีมาตรฐาน โดยได้กำหนดคุณค่าเนื้อหารายการโทรทัศน์เพื่อสาธารณะไว้ 5 คุณค่าด้วยกันคือ 1)คุณค่าด้านประชาธิปไตย  2)ด้านวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์  3) ด้านการศึกษา  4)ด้านสังคมและชุมชน 5)ด้านสังคมโลก ภาพจาก www.thaipbs.or.th   ภาพลักษณ์หนึ่งที่ไทยพีบีเอสมักถูกมองก็คือเป็น “โทรทัศน์เอ็นจีโอ” (องค์กรพัฒนาเอกชน) เนื่องเพราะมีรายการที่ให้เสียงของประชาชนได้ออกอากาศมากกว่าช่องอื่น...

มีเดียมอนิเตอร์รับสมัครเจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สื่อ

มีเดียมอนิเตอร์ รับสมัครงาน   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สื่อ                               วุฒิการศึกษา       ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมทำวิทยานิพนธ์ หน้าที่รับผิดชอบ  ออกแบบวิธีวิทยาและดำเนินการมอนิเตอร์เนื้อหาสื่อ สรุปผลการมอนิเตอร์ วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการศึกษา คุณสมบัติ            อายุไม่เกิน 30 ปี สนใจในสื่อและการวิเคราะห์สื่อ รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานทางวิชาการได้ มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถทำงานเป็นทีม   อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์  มีประกันสังคม   รับสมัครระหว่างวันที่ 10...

สรุปสาระการสัมมนาในประเด็น “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ”

แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ โดย ผศ.ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร : แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ