Category Archives: กิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนาวิชาการหนึ่งทศวรรษ Media Monitor

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนาวิชาการหนึ่งทศวรรษ Media Monitor   1. ประวัติ 10 ปี Media monitor โดย  ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ดาวน์โหลดเอกสาร : PPT ประวัติ 10 ปี MM 2. Keynote Speaker โดย ร.ศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ ดาวน์โหลดเอกสาร : Keynote Speaker ร.ศ.ดร.วิลาสินี...

เอกสารประกอบการสัมมนา “1 ทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์”

เอกสารประกอบการสัมมนา “1 ทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์” วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.58 เวลา 8.30-14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 10 และ 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.    ประเด็น “สื่อในสถานการณ์การชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง” ไฟล์เผยแพร่สรุปผลการศึกษาประเด็นการชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง 2.    ประเด็น  “แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ” ไฟล์เผยแพร่ประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชคในสื่อ 3.    ประเด็น...

มีเดียมอนิเตอร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สื่อ

    มีเดียมอนิเตอร์ รับสมัครงาน วุฒิการศึกษา       ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมวิทยานิพนธ์ หรือ กำลังทำวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต หัวข้อเกี่ยวกับ สื่อใหม่ (New Media) ในยุคหลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technological Convergence) การไหลของเนื้อหาข้ามสื่อ ( Flow of Content Cross Media) หน้าที่รับผิดชอบ  ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อและสังคม  ออกแบบวิธีวิทยาการมอนิเตอร์ ทำการมอนิเตอร์และบันทึกข้อมูล สรุปผลการมอนิเตอร์ วิเคราะห์และจัดทำรายงาน ออกแบบและจัดทำรายงานผลการศึกษา...

สัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor : บทเรียน ประสบการณ์ และชุดความรู้”

สัมมนาวิชาการ                         “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor : บทเรียน ประสบการณ์ และชุดความรู้” วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 10 และ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Keynote Speaker รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ “ Media Monitor กับการสร้างสุขภาวะสังคม...

จริยธรรมและการกำกับดูแลรายการโทรทัศน์อย่างคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก

  จริยธรรมและการกำกับดูแลรายการโทรทัศน์อย่างคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก              จากผลการศึกษา เรื่อง “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” ที่มีเดียมอนิเตอร์ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช.ทำการศึกษา ทีวีดิจิตอล HD และ SD ที่ได้รับความนิยมสูง 3 อันดับแรก ในผู้ชมทุกกลุ่ม ในช่วงเวลาที่ศึกษาคือ ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 ได้แก่ กลุ่ม HD...

พบเนื้อหา ความรุนแรง ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคายใน 6 ช่องทีวีดิจิตอล HD-SD ยอดนิยม นักวิชาการชี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กวัย 10-15 ปี

  การศึกษาเรื่อง “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ  มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาประเด็น เพศ/พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ (S) ภาษาส่อทางเพศและภาษาหยาบคาย(L) ความรุนแรง(V) อคติและการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน (R) ในทีวีดิจิตอลความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดปกติ (SD) 3 อันดับแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ ทั่วประเทศ ช่วงเดือนตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558...

ปัญหาของงานสื่อเชิงสืบสวน คือ ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ องค์กรสื่อไม่ลงทุนด้านคนและเวลา แต่ไม่ควรอ้างบรรยากาศที่มีผลต่อเสรีภาพสื่อเป็นข้อจำกัดการทำหน้าที่

จากงานเสวนา เรื่อง  “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”  ที่จัดโดย มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)  และองค์กรภาคี คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(TBJA) ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง(TCIJ)  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีสาระที่น่าสนใจ คือ  ผลการศึกษาเรื่อง “สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism)ในโทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสารและสาระ” ของ มีเดียมอนิเตอร์ สรุปได้ว่า จากการศึกษาโทรทัศน์ดิจิตอลกลุ่มข่าวสารและสาระ 7 ช่อง...

มีเดียมอนิเตอร์เสนอทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ เร่งพัฒนาปริมาณและคุณภาพงานเชิงสืบสวน

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ไทย ที่มีการกำหนดให้มีสถานีกลุ่มที่มีภารกิจเน้นด้านข่าวสารและสาระ จึงเป็นที่คาดหวังว่า การมีโทรทัศน์กลุ่มเฉพาะเช่นนี้ จะทำให้ปริมาณงานเชิงสืบสวน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของสื่อ ทั้งเป็นปัจจัยและตัวชี้วัดเสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Expression) และระดับการพัฒนาของสื่อ (Development of Media) ในสังคมประชาธิปไตย  โดยมักสืบสวนประเด็นสาธารณะ เพื่อตรวจสอบ ขุดคุ้ย เปิดโปงการกระทำผิดความไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ หรือ เพื่ออธิบาย ขยายความ คลี่คลายเรื่องราวที่มีความซับซ้อน มีเงื่อนงำ เป็นที่สงสัย หรือถูกปกปิดให้เป็นความลับ...