Category Archives: กฎหมาย

มีเดียมอนิเตอร์ หวังช่วยสะท้อน ‘ทีวีดิจิทัล’

ที่มา : Voice TV วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 http://news.voicetv.co.th มีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยว่า การทำงานตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตผลงานศึกษาการทำงานของสื่อมวลชนไทย ได้มากกว่า 88 ผลการศึกษา โดยคาดหวังให้ สื่อมวลชน โดยเฉพาะทีวีดิจิทัล นำผลการศึกษาไปปรับการทำงาน เพื่อประโยชน์ของสังคม ผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ เปิดเผยว่า เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาการทำงานของสื่อมวลชนในทีวีดิจิทัล ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน และคาดหวังให้สื่อมวลชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาได้ติดตามการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานผลการศึกษาให้เห็นบ้างแล้ว ส่วนในเชิงการจริยธรรมสื่อมวลชน มองว่าเป็นกลไกควบคุมของ...

อ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 – คสช.ตั้ง ครม.-สภานิติบัญญัติ-สภาปฏิรูป

ที่มา: ประชาไท วันที่ 22 ก.ค. 2557 prachatai.com     เปิด 48 มาตรา รธน.ฉบับชั่วคราว 2557 หวังสร้าง “บรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง” “นำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน” – คสช. เป็น คสช. ต่อไป – หัวหน้า คสช. มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งคลุมทั้งนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ โดยถือเป็นคำสั่งชอบด้วยกฎหมาย – คสช. ตั้ง ครม. –...

จดหมายเปิดผนึก กสม. เสนอนายกฯ

ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เป็นปัญหาที่พบเห็นได้ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางและ มีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสบริโภคนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการตลาดและการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สร้างผลกระทบสูง

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ฯ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ มิให้มีการดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา...

พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) “ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่มิเพียงเสนอข่าวสาร และสารประโยชน์เท่านั้น แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม” ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบาย วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ภารกิจ ให้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ...

พ.ร.บ.องค์กรสรรหาคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.องค์กรสรรหาคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย HTK ขณะนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป พระราชบัญญัตินี้ จะมีผลกระทบกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป เพราะหากท่านทำให้เกิดการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (ไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับท่าน และที่สำคัญ คือผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นหรือ กลุ่มพนักงาน/นักศึกษาในองค์กร ท่านมีหน้าที่หลายอย่าง...

พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550

พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550   พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า         โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์       พระ ราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา...