Category Archives: กฎหมาย

กฎหมายหมิ่นประมาท

โดย ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ   ในประเทศไทยนั้น การหมิ่นประมาท เป็นความผิดฐานหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2500 ตัวบทของความผิดฐานหมิ่นประมาท มิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในยุคสมัยใหม่ แต่หากในปีพ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขมาตรา 326 และ 328 ของความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยเฉพาะในมาตรา 328 ได้เพิ่มโทษการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเป็นจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  ระวางโทษจำคุกใหม่นี้เทียบเท่ากับความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น (มาตรา 295 ป.อาญา) แต่อัตราโทษปรับสูงสุดนั้นสูงกว่าโทษปรับของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาก การแก้ไขกฎหมายในปี 2535 เพื่อเพิ่มอัตราระวางโทษสูงสุดนั้นเป็นที่ทราบกันว่ามุ่งเน้นเพื่อใช้กับสื่อมวลชนเนื่องจากอัตราโทษใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นมากนั้นใช้เฉพาะกับการหมิ่นประมาทด้วยการตีพิมพ์หรือกระจายเสียงและหรือภาพไปยังบุคคลจำนวนมาก  สำหรับการหมิ่นประมาทที่กระทำต่อเพียงบุคคลที่สามนั้นมีอัตราระวางโทษสูงสุดเพียงจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ...

เสรีภาพในการแสดงออก

โดย ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ เสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of expression ในภาษาอังกฤษเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง ในบางกรณี อาจแยกเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of opinion) อีกประการหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก หรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิที่มีการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกฎหมายระหว่างประเทศสำคัญสองฉบับ ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกไว้คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and...

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕                           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้   มาตรา...

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

คอลัมน์: หุ้นส่วนประเทศไทย: ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดย อนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา thailand@posttoday.com         ภาพ : Internet    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 61 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงสิทธิในการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย และสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การดังกล่าว โดยรัฐธรรมนูญมาตรา303 ได้บัญญัติให้มีการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 1 ปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและด้วยเหตุที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 163 จำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน...

จริยธรรมสื่อ

โดย  จักร์กฤษ  เพิ่มพูล ก่อนที่จะทำความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน จะต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนก่อน เพราะเมื่อพูดถึงสิทธิ เสรีภาพ แต่เพียงประการเดียว ก็อาจตีความได้ว่า สื่อมวลชนมีสิทธิ เสรีภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๔๕ อย่างไร้ขอบเขต และอาจมีมากกว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในสังคม แต่แท้จริงแล้ว สื่อมวลชนไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล หรือวิพากษ์วิจารณ์ ตามความต้องการ โดยไม่มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้เลย ความรับผิดชอบของนักข่าว ใน การปฏิบัติงานข่าวทุกแขนงย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ทุกขั้นตอนของกระบวน การทำงาน ในการนี้ นักข่าวพึงต้องมีความรับผิดชอบควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ...