Category Archives: รู้จักเรา

รู้จักโครงการ

MEDIA MONITOR  2005 – 2010 งานมีเดียมอนิเตอร์ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2548 – 2553) ชื่อ มีเดียมอนิเตอร์ เป็นที่รู้จักในสังคม โดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชน ทั้งวิชาชีพ และ วิชาการ ด้วยผลงานการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2548 ในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.2548-2551) เป็นการทำหน้าที่ Media Monitor ในชื่อ”โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม”  เน้นการทำให้โครงการและกลไกมีเดียมอนิเตอร์เป็นที่รู้จัก ด้วยการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สื่อหลากหลายเนื้อหา และ...

มูลนิธิ

มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation for Media Literacy) ก่อตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิคือ นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์                          ประธาน   ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์                      รองประธาน นางสาวรุ่งมณี  เมฆโสภณ                      กรรมการ แพทย์หญิงพรรณพิมล  หล่อตระกูล         เหรัญญิก   นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                      เลขาธิการ วัตถุประสงค์มูลของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบ และเนื้อหาที่สื่อมวลชนนำเสนอ รายงานผลการศึกษาต่อสาธารณะและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง...