Category Archives: กิจกรรม

สรุปเวทีอบรมสัมมนา “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารแก่ครูสามจังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 3

สรุปเวทีอบรมสัมมนา “ความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารแก่ครูสามจังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ผู้เข้าร่วมสัมมนา: 42 คน (อาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้) ผศ. อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ประธานโครงการ อธิบายถึง วัตถุประสงค์ ของการจัดสัมมนาว่า หลักๆ คือเพื่อให้กลุ่มครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของข่าวสารและสื่อตาง ๆ ทีมีต่อชีวิตประจำวัน และเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของข่าวสารและสื่อที่มีต่อบุคคล สังคมและวัฒนธรรม...

ผังรายการฟรีทีวี 6 ช่อง แข่งขันนำเสนอข่าว

โครงการเสริมสร้างกลไกสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ(มีเดีย มอนิเตอร์) เปิดเผยผลการศึกษารอบที่ 49 ซึ่งได้สำรวจรายการโทรทัศน์ฟรีทีวี6 ช่อง(ช่อง 3, 5, 7, 9, สทท.11 และทีวีไทย)ของเดือนมกราคม 2554 เพื่อสำรวจผังรายการฟรีทีวี 6 ช่อง เปรียบเทียบกลุ่มเนื้อหาสาระ  รูปแบบรายการ กลุ่มเนื้อหาเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย กับเป้าหมายองค์กรและนโยบายผังรายการประจำปีของแต่ละช่องสถานี พบว่า           ช่อง3 รายการ ข่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เล็กน้อย...